Jumaat, November 28, 2008

MUJARABAT MELAYU: PENYEMBUH PENYAKIT DAN KESEJAHTERAAN DIRI

Abstrak

Kepustakaan Melayu tradisi amat kaya dengan pelbagai ilmu pengetahuan meliputi bidang agama, sejarah, budaya, sastera dan sebagainya. Antara bidang yang menarik perhatian ramai ialah ilmu yang berkaitan dengan perubatan tradisional Melayu. Kajian terhadap bidang ini tidak banyak dilakukan akibat perubahan tradisi yang menganggap perubatan tradisional ketinggalan zaman dan tidak releven pada masa kini. Umumnya perubatan tradisional menyumbangkan pelbagai ilmu dan manfaat kepada masyarakat tetapi sumber-sumbernya sukar diperolehi untuk digunakan sebagai rujukan ilmiah. Ilmu-ilmu tersebut didapati dalam bentuk manuskrip atau naskah bertulisan Jawi. Antara naskah-naskah popular yang berkaitan dengan ilmu perubatan Melayu seperti Kitab Tib, Tajul Muluk dan Mujarabat. Mujarabat merupakan sebuah kitab atau naskah perubatan tradisional yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit. Fungsi Mujarabat bukan setakat itu sahaja, tetapi terdapat fungsi-fungsi istimewa lain yang mencakupi kehidupan manusia seperti mengeratkan kasih sayang, dan menambahkan rezeki. Secara tidak langsung naskah perubatan tradisional ini menjadi sebahagian daripada sumber rujukan perubatan alternatif dan warisan perubatan etnik Melayu yang perlu dihargai oleh generasi akan datang.

Pengenalan

Manuskrip Melayu merupakan salah satu warisan zaman silam yang mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan yang menarik untuk dikaji. Ia merupakan tulisan tangan yang dihasilkan seawal-awalnya dalam lingkungan abad ke-16 atau akhir abad ke-19. Kelahiran dan juga perkembangan manuskrip Melayu berkait rapat dengan perkembangan Islam di Kepulauan Melayu. Keadaan ini berlaku kerana masyarakat Melayu telah menggunakan tulisan jawi sebagai medium untuk menyalurkan segala yang berlaku atau cetusan idea masyarakat zaman lampau.[1] Sebahagian kitab-kitab berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu supaya dapat dibaca dan dimanfaatkan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Kitab-kitab tersebut mengandungi pelbagai cabang ilmu merangkumi aspek agama, budaya, sejarah dan sebagainya. Pada peringkat awal, istana berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat penyalinan naskhah-naskhah manuskrip dan pusat karang mengarang. Dalam tempoh lebih kurang 400 tahun dahulu, beribu-ribu naskhah manuskrip telah dihasilkan oleh orang-orang Melayu.

Secara umumnya masyarakat tidak berminat membaca naskhah kuno, lebih-lebih lagi generasi muda. Hal ini dapat dimaklumi kerana tidak semua pembaca dapat memahami bahasa dan aksara yang digunakan dalam naskhah-naskhah tersebut. Selain bahasa dan aksaranya susah dibaca, huruf-hurufnya juga tidak ditandai[2], kekunoan bahannya sering menjadi masalah dalam penelitian yang dilakukan.

Selain cerita atau kisah yang berbentuk roman atau sejarah, dalam kepustakaan Melayu tradisi terdapat kitab yang berkait rapat dengan ilmu perubatan. Kitab atau naskah yang mengandungi ilmu perubatan Melayu masih belum mencapai perhatian para sarjana pengajian Melayu. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh perubahan tradisi yang dianggap ketinggalan zaman dan tidak releven pada masa sekarang kerana terdapat sistem perubatan sezaman yang berlandaskan sains dan teknologi serta didukung oleh prasarana yang lengkap, seperti hospital, klinik, doktor, jururawat, dan makmal.[3] Antara naskah-naskah popular yang berkaitan dengan ilmu perubatan seperti Kitab Tib[4], Tajul Muluk dan Mujarabat.

Mujarabat Melayu

Kitab Mujarabat Melayu yang digunakan dalam penelitian ini merupakan karya terjemahan oleh alim ulama as-solihin dan mempunyai ketebalan 96 halaman. Dalam kitab ini menyatakan perihal mengubatkan badan lelaki dan perempuan dengan menggunakan asma-ul-husna, hadis nabawiyah dan ayat-ayat al-Quran. Turut terhimpun di dalamnya berbagai-bagai wafak dan azimat. Kitab ini selesai ditulis pada hari Jumaat, 17 Syawal 1300 hijrah.

Konsep Mujarabat

Mujarabat merupakan sebuah kitab perubatan tradisional yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit. Jika ditelusuri makna Mujarabat, ia berasal daripada kata Arab jarraba (ﺠﺮﺐ) yang bermaksud mencuba; menguji.[5] Seterusnya istilah ini berkait rapat dengan perkataan mujarab yang bermaksud dapat menyembuhkan (penyakit dan sebagainya), mustajab dan serasi (ubat dan lain-lain).[6] Dalam Kamus umum bahasa Indonesia, mujarab bermaksud manjur atau mustajab.[7] Istilah manjur pula mempunyai tiga maksud. Pertama ia bermaksud dapat menyembuhkan (tentang ubat), mustajab dan mujarab. Kedua, benar-benar besar dayanya (tentang doa, mantera) dan ketiga bermaksud benar-benar dapat lekas mematikan (tentang racun, bisa).[8] Selain itu, kata mustajab juga berasal dari istilah Arab yang mempunyai dua maksud iaitu dapat menyembuhkan (ubat) dan berjawab atau dikabulkan (doa, permintaan).[9] Sementara mustajab menurut Kamus Indonesia Inggeris pula memberi maksud “effective”[10] iaitu berkesan.[11] Berdasarkan kepada makna yang tersebut di atas, bolehlah dikatakan kitab Mujarabat Melayu yang dikaji ini merupakan sebuah kitab yang mengandungi doa-doa, permintaan dan ubat-ubat bagi menyembuhkan pelbagai penyakit.

Mujarabat Melayu Sebagai Penyembuh Penyakit dan Kesejahteraan Diri

Penyakit membawa pengertian kesakitan dan penderitaan.[12] Ia dapat dilihat sebagai kelainan dari kebiasaan, dan kelainan ini mengakibatkan beberapa hal seperti gangguan, kecacatan, kerosakan dan kelemahan yang melibatkan tubuh kasar (luar dan dalam) manusia.[13] Penyakit yang menimbulkan kesakitan ini menyebabkan ketidakselesaan dalam menjalani kegiatan seharian dan mengundang rasa kurang sihat dalam diri manusia.

Pandangan Islam terhadap penyakit pula agak berbeza. Dalam al-Quran menyatakan bahawa mungkin apa yang disangka tidak baik oleh anda itu adalah sebenarnya baik bagi anda; dan apa yang baik pada sangkaan anda itu sebenarnya tidak baik bagi anda. Imam al-Ghazali, seorang sufi yang masyhur, pernah mentafsirkan idea tersebut seperti berikut:

Penyakit itu adalah satu daripada bentuk pengalaman yang dengannya manusia dapat sampai kepada Allah, kerana Allah berfirman bahawa penyakit itu hamba-Nya dan disertakan-Nya dengan orang-orang pilihan-Nya.[14]

Dalam Mujarabat Melayu penyembuh kesakitan tidak hanya tertumpu kepada bahan-bahan yang diperolehi daripada alam sekeliling tetapi ia juga turut menggunakan unsur-unsur lain seperti ayat al-Quran dan juga azimat.[15] Misalnya surah Yassin dinyatakan dapat mengubati segala penyakit. Selain itu, ia juga turut menyatakan ayat yang boleh digunakan untuk merawat seratus empat puluh penyakit seperti berikut:

(Dan ketahui) olehmu telah mencahaya oleh Allah Taala akan dikau dan kami dengan cahaya Quran bahawasanya aku surat banyak daripada hadis dan perkataan ulama daripada bicara kelebihan surat Yassin dan segala faedahnya dan rahsianya dan aku pandangkan segala perkara dengan sebab aku bacakan dia dan diisti’mal akan dia pada tanggung dan minum bagi menyembuhkan dari orang yang sakit dan tersebut di dalam hadis bermula barangsiapa mebacakan dia kemudian minumkan dia dimasukkan ke dalam rongganya seribu ubat dan seribu cahaya dan seribu berkat dan seribu rahmat daripada Allah s.w.t. dan mencabutlah ia daripadanya segala penyakit ... (hal 10)

(Bab ini pada menyatakan) ubat segala penyakit yang seratus empat puluh dalam dunia ini disurat pada mangkuk putih basah dengan air diberi minum tujuh kali berturut-turut atai tiga kali pagi-pagi ini rajahnya (hal. 96)

ﺑﺴﻡﺍﷲﺍﻠﺷﺎﻔﻰﺑﺴﻡﷲﺍﻠﻛﺎﻔﻰﺑﺴﻡﷲﺍﻠﻤﻌﺎﻔﻰﺑﺴﻡﷲﺍﻠﻨﻱﻻﻴﻀﺮﻤﻊﺍﺴﻤﮧﺸﺊﻔﻰﺍﻻﺮﺾﻮﻻ
ﻔﻰﺍﻠﺴﻤﺂﺀﻮﻫﻮﺍﻠﺴﻤﻴﻊﺍﻠﻌﻠﻴﻢ


Mujarabat Melayu juga menyatakan bagi merawat penyakit gatal dan kudis, kulit-kulit di laut boleh digunakan sebagai bahan asasnya.

(Faedah) ini suatu faedah bagi ubat biji-biji pada badan dan kudis yang besar, engkau ambilkan kulit-kulit yang di laut dan engkau tumbukkan dia baik-baik dan engkau taruh di dalam air lima negeri hingga jadi seperti cuka dan engkau basahkan butir di tubuh itu atau kudis besar itu hingga berdarah dan engkau cemarkan dia daripadanya maka bahawasanya sembuh segera insya Allah Taala dan bermula ini ubat bagi memberi faedah bagi sakit gatar banyak garu-garu dan kudis yang tiada berhenti-henti pula … (hal. 27).

Kesejahteraan merujuk kepada keselamatan, kesenangan (hidup), kesentosaaan dan ketenteraman.[16] Bagi menggalakkan kesejahteraan diri, setiap manusia perlu sentiasa bertolak ansur di antara satu sama lain. Misalnya untuk mengeratkan hubungan dalam sebuah rumahtangga, elemen kasih sayang amat penting. Justeru itu dalam Mujarabat Melayu turut menyelitkan azimat untuk pasangan suami isteri dan hikmat untuk melembutkan hati perempuan.

(Ini azimat) pekasih dua laki isteri itu, jika laki-laki benci akan isteri atau perempuan benci akan laki-laki berkelahi bantah dibacanya isim ini seribu kali maka dibaca pada air atau makanan beri dimakan atau minumnya nescaya dijadikan Allah muafakat ia, ini doaanya Ya Wadud (hal 75).

(Bab ini hikmat) melembutkan hati perempuan itu maka kita ambil nasi di tengah periuk sedikit melekit pecahkan pada tapak tangan dan kita ambil dengan telunjuk pada anak lidah kita tiga kali airnya maka kita mesrakan sama nasi-nasi yang dalam tangan kita itu maka kita suruh makan akan dia supaya tidak alah berjawab dengan kita berkat la ilahaillallah Muhammadur Rasullullah (hal 87).


Penggunaan Flora dan Fauna

Bagi masyarakat Melayu tradisional, bahan-bahan perubatan yang digunakan berkaitan dengan worldview dan persekitaran mereka. Tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat di persekitaran mereka sebahagiannya digunakan untuk tujuan perubatan. Masyarakat tradisional percaya bahawa sesetengah binatang dan juga tumbuh-tumbuhan mempunyai khasiat tertentu dan mampu serta berupaya menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Oleh itu flora dan fauna akan digunakan sebagai bahan-bahan perubatan dan dikatakan mempunyai khasiat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit.

Secara umum ‘bahagian-bahagian alam’ yang boleh dijadikan makanan lazimnya dapat dikategorikan kepada tiga iaitu:
1. Bahan-bahan yang diakui sebagai makanan dan boleh dimakan atau dijadikan sebagai sebahagian daripada hidangan biasa.
2. Bahan-bahan yang diakui boleh dijadikan makanan tetapi dilarang memakannya ataupun dibenarkan memakannya pada masa-masa atau keadaaan-keadaaan tertentu sahaja, misalnya sewaktu upacara khas dan seumpamanya.
3. Bahan-bahan yang dari segi budaya dan bahasa tidak langsung diakui sebagai makanan. Secara tidak sedar bahan-bahan itu ditabukan.[17]

Dari segi bahan perubatan, kitab Mujarabat Melayu memaparkan pelbagai nama dan khasiat flora yang terdapat di sekeliling kita untuk digunakan sebagai ramuan bagi menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Flora yang digunakan untuk rawatan penyakit dipilih daripada pokok tertentu yang dikatakan mempunyai khasiatnya yang tersendiri. Pemilihan flora bukan hanya daripada daun tetapi dari buahnya. Buah-buah tesebut ada yang digunakan bijinya, kulitnya dan akarnya untuk tujuan mengubati pelbagai penyakit. Pemilihan flora dalam perubatan Melayu dikatakan perlu memenuhi syarat-syarat tertentu kerana kandungannya dikatakan mempunyai khasiat yang tersembunyi untuk menyembuhkan penyakit.[18]

Dalam Mujarobat Melayu terdapat beberapa bahagian yang menyatakan khasiat yang diperolehi daripada alam flora seperti bawang merah, bawang putih, duduk atau senduduk dan juga cekur. Bawang merah umpamanya digunakan sebagai ubat untuk merawat luka terkena api dan bawang putih digunakan untuk merawat penyakit angin. Dalam proses pngubatan tersebut bahan-bahan tadi perlu dicampurkan dengan bahan lain bagi memperolehi kemujarabannya. Hal tersebut dinyatakan seperti berikut:

(Faedah) ini suatu faedah bagi pedih sakit kena api engkau tumbukkan bawang merah yang mentah dan engkau perahkan airnya dan engkau tumbuk garam halus-halus dan engkau campur dengan itu air bawang dan engkau campur pula dengan telur putih elok-elok hingga jadilah ia seperti minyak lenga dan engkau jadikan dia di dalam perca-perca kain kulit kayu yang putih yang lama kemudian daripada engkau tambah kebekas sabun baru dan engkau hantarkan dengan itu perca di atas tempat terbagi itu maka bahawasanya jadilah sejuk sakitnya dan ringanlah dan jadi kuping dan hilang dengan segera dengan izin Allah Taala … (hal 27).

(Bermula ubat angin dan lainnya iaitu ambil beras sekira-kira habis orang seorang makan maka masak seperti mana adat memasak nasi gulai jua maka adalah rempahinya itu bawang putih sahaja tetapi sama banyaknya dengan beras itu jua dan ayamnya seekor sekira habis seorang memakan dia maka makannya demikianlah beratnya maka perbuatlah seperti mana memasakkan nasi gulai setelah sudah maka makanlah hingga habis semuanya sama sekali inilah adat daripada jika nabawi (hal. 48).

Selain itu, Mujarabat Melayu juga turut menyatakan fungsi roman padi yang digunakan untuk merawat serira perempuan jika dicampurkan dengan kulit jambu hutan bersama kulit, pucuk dan akar anggur, Duduk pula digunakan untuk merawat sakit kencing dan cekut yang dicampur madu digunakan untuk mengatasi masalah gemuk. Hal tersebut dinyatakan seperti berikut:

(Bermula khasiat roman padi) kulit jambu hutan dan kulit anggur dan pucuknya dan akarnya dan digiling lumat-lumat maka bubuh air madu maka minum tiga pagi InsyaAllah membaikkan serira perempuan Mujarabat (hal.53)

(Khasiat duduk yang terpenting) maka bakar ambil arangnya digiling lumat-lumat kemudian ditaruh gula pasir sedikit maka diminumnya tiga pagi oleh orang yang sakit kencing afiat InsyaAlah (hal 54).

(Dan ) barang siapa sangat gemuk maka dimakannya dengan air madu dan cekur nescaya kurus ia ah mujarab (hal.51).

Selain flora, fauna juga turut digunakan sebagai ramuan untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Namun begitu penggunaannya terbatas kepada bahagian-bahagian tertentu yang terdapat pada tubuh sesuatu binatang. Teks tersebut turut menyatakan khasiat haiwan seperti tarwilu cina atau arnab, buaya, kambing dan rusa. Misalnya bulu arnab boleh digunakan untuk merawat luka dan hempedu arnab jika diminum bersama madu dan dadih tawar boleh menghamilkan wanita. Kitab tersebut turut menyatakan mata buaya dapat mengubati penyakit mata dan hati buaya dikatakan dapat mengubati penyakit gila. Dalam kitab Mujarobat Melayu, penggunaan fauna sebagai ramuan perubatan adalah seperti berikut:

(Bermula khasiat tarwilu cina) yakni arnab bermula bulunya menahankan darah jika dibakar ditaruh atas lukanya maka tiadalah keluar darahnya (dan) hempedunya jika diminum oleh perempuan dengan air madu dan kepada dadih yang tawar sah nescaya buntinglah ia (dan) darahnya (dan) isi perutnya dibubuhnya pada tubuh hampir hentikan segala penyakit yang sudah lama, disapukan pada sekelian tubuhnya dan badannya (dan manakala) dimasakkan tiada terbuang jua suatu daripada mujarab nescaya menghancurkan batu-batu karang (dan jika) dimakan satu berat tiap-tiap hari hingga tujuh hari menahankan uban rambut kita mujarab hendaklah dimakan dengan air susu berat dua-dua rial (dan lagi abu) tulangnya menghancurkan lendir diminum atau dicampurkan dengan air maka sapukan (dan) air sah kencingnya apabila dititikkan di dalam mata menerangkan mata daripada melihat memandangan (dan) matanya apabila dipagi memberi hebat atas yang memakai dia (hal 50).

(Bab ini fasal pada menyatakan ubat-ubat yakni khasiat badan buaya) mula-mula disebut akan khasiat matanya jika sakit mata kita kanan maka ambil mata kanan buaya maka dibubuhkan ubat mata kita jika sakit mata kiri maka dibubuh pada mata kiri dan sebagai lagi kaifiat buaya jua akan ubat tuli telinga dan sebagai lagi nahatnya (tahinya) buaya juga akan ubat mata putih sekalipun mata itu inilah ubatnya InsyaAllah Taala mujarab … (Dan sebagai lagi) khasiat hati buaya akan ubat orang sakit gila maka ditunun[19] pada api hati itu maka diasapkan pada orang yang sakit itu tiga hari berturut-turut InsyaAllah mujarab (hal.60-61).

Dalam Mujarabat Melayu juga turut disebut tentang tanduk rusa dan tanduk kambing yang dikatakan berkhasiat untuk mengubati demam dan sakit kepala. Hal tersebut dinyatakan seperti berikut:

(Ini fasal pada menyatakan khasiat) daripada kambing iaitu tanduknya jika sakit demam maka diambil janggutnya tiga helai maka ikatkan pada sapad (ﺴﺎﻔﺩ) bahawa kita atau sakit kepala atau sakit muntah-muntah dan sebagai lagi ubat demam jua maka ambil hujung limpa kambing dikerat oleh orang yang sakit salah demam itu tetapi syaratnya digantung dalam rumah biarlah kering InsyaAllah Taala mujarab … (hal.61)

(Dan demikian lagi) faedah tanduk rusa kan ubat demam jua dan sakit kepala maka ditunun tanduk itu maka ambil abunya dicampur di dalam sayur ada campur dengan air maka diminumlah oleh orang yang sakit dan yang sakit kepala serap dalam hidungan, khasiat tanduk rusa maka ditunun kedua-duanya maka ambil abunya maka dicampur dengan cuka maka dibubuh akan orang yang sakit sopak atau susut atau kedi tetapi syaratnya berduduklah dalam hari InsyaAllah Taala mujarab (hal. 61).


Kesimpulan

Pada peringkat awal, kehadiran kitab perubatan tradisional hanya dinikmati oleh pengamal-pengamal perubatan tradisional. Mereka bertindak sebagai orang tengah dalam proses merawat penyakit yang dideritai oleh pesakit. Kitab perubatan tradisional semacam sumber rujukan utama yang akan digunakan oleh pengamal untuk mencari penawar bagi penyakit yang dihidapi oleh seseorang. Fungsinya begitu ketara pada zaman dahulu kerana ia menjadi sebahagian daripada hidup masyarakat Melayu sebelum munculnya sistem perubatan moden. Namun begitu dengan kajian yang lebih terperinci kitab tersebut khususnya Mujarabat Melayu dapat menyumbangkan ilmu perubatan tradisional kepada generasi akan datang. Kitab perubatan tradisional bukanlah warisan yang ketinggalan zaman tetapi ia boleh menjadi sumber perubataan alternatif bagi perubatan masa kini. Kitab tersebut juga mengandungi pelbagai khazanah dan ilmu yang perlu dipelihara supaya tidak hilang ditelan zaman.


Rujukan

Ab. Razak Ab. Karim. 2006. Analisis bahasa dalam Kitab Tib Pontianak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ab. Razak Ab. Karim. 2002. “Kitab Tib (MSS 489): Kepelbagaian jenis penyakit dan bahan-bahan perubatan” dlm. Jurnal Filologi Melayu. Jilid 10. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Abd. Rauf Dato’ Haji Hassan, Abdul Halim Salleh dan Khairul Amin Mohd. Zain. 2005. Kamus bahasa Melayu – bahasa Arab, bahasa Arab – bahasa Melayu. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Haliza Mohd. Riji. 2000. Prinsip dan amalan dalam perubatan Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Hashim Awang A.R. 1988. Perlakuan pemakanan dalam rangka teori perubatan masyarakat dan budaya Melayu dlm. Hashim Awang A.R. Fenomena. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

John M.Echois dan Hassan Shadily. 1992. Kamus Indonesia – Inggeris. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

Kamus Dewan. 2000. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mastini Hardjoprakoso, Sayangbati Dengah, Tuti Munawar, Jumsari Yusuf, Worowijati Rachmani Sanwani, Nindya Noegraha, Sri Sumekar, Fathmi, A.A Gole Alit Geria, Sarmiati Saragih, Komari Mardiono. 1992/1993. Seri obat-obatan tradisional dalam naskah kuno koleksi Perpustakan Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Projek Pembinaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Mohd Taib Osman. 2005. Kitab ubat-ubat Melayu dlm. Rogayah A. Hamid dan Mariam Salim (pngr.). Kepustakaan ilmu tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mujarabat Melayu. 1882. Terj. Pulau Pinang: Maktab wa Matbaah, Darul Muarif.

Sheikh Hakim Moinuddin Chishti. 2002. Kitab ilmu perubatan kesufian. Terj. Razali Md. Isa. Batu Caves: Thinkers Library Sdn. Bhd.

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka

Zalila Sharif & Jamilah Hj. Ahmad. 1993. Kesusasteraan Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nota Hujung

[1] Ab. Razak Ab. Karim, “Kitab Tib (MSS 489): Kepelbagaian jenis penyakit dan bahan-bahan perubatan”, dlm. Jurnal Filologi Melayu, Jilid 10, Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, 2002, hal.77.

[2] Mastini Hardjoprakoso, Sayangbati Dengah, Tuti Munawar, Jumsari Yusuf, Worowijati Rachmani Sanwani, Nindya Noegraha, Sri Sumekar, Fathmi, A.A Gole Alit Geria, Sarmiati Saragih, Komari Mardiono, Seri obat-obatan tradisional dalam naskah kuno koleksi Perpustakan Nasional Republik Indonesia, Projek Pembinaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1992/1993, hal. 6.

[3] Mohd Taib Osman, Kitab Ubat-ubat Melayu dlm. Rogayah A. Hamid dan Mariam Salim (pngr.). Kepustakaan ilmu Tradisional, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2005, hal.1.

[4] Kitab Tib merupakan sebuah kitab atau manuskrip tentang ilmu perubatan Melayu secara tradisional. Ia merupakan amalan atau petua-petua yang dimiliki oleh seseorang itu sama ada sebagai bomoh atau sebagainya. Kita Tib menampilkan pelbagai rumusan ubat dan pelbagai jenis penyakit sama ada penyakit yang bersifat zahir atau pun yang bersifat batin. Bahan-bahan yang sering digunakan dalam perubatan tradisional ialah air, tumbuh-tumbuhan dan seringkali bahagian-bahagian tertentu yang bersesuaian digunakan untuk merawat sesuatu penyakit seperti penggunaan jampi, doa, tangkal atau azimat dan sebagainya dalam sesuatu perubatan yang dilakukan. Lihat Ab. Razak Ab. Karim, “Kitab Tib (MSS 489): Kepelbagaian jenis penyakit dan bahan-bahan perubatan”, dlm. Jurnal Filologi Melayu, hal.77.

[5] Abd. Rauf Dato’ Haji Hassan, Abdul Halim Salleh dan Khairul Amin Mohd. Zain, Kamus bahasa Melayu – bahasa Arab, bahasa Arab – bahasa Melayu, Penerbit Fajar Bakti, Shah Alam, 2005, hal. 66.

[6] Kamus Dewan, Edisi Ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2000, hal. 903.

[7] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus umum bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 657.

[8] Ibid., hal. 632.

[9] Kamus Dewan, hal. 912.

[10] John M.Echois dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia - Inggeris, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 378.

[11] Kamus Dewan, hal. 326.

[12] Haliza Mohd. Riji, Prinsip dan amalan dalam perubatan Melayu, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2000, hal.87.

[13] Ibid., hal 86.

[14] Sheikh Hakim Moinuddin Chishti, Kitab ilmu perubatan kesufian, Terj. Rozali Md Isa, Thinker’s Library, Batu Caves, 1996, hal. 11.

[15] Azimat ialah bahan yang terdiri daripadatulisan yang ditulis pada kertas, kain, keratin kayu tertentu, atau sisik tenggiling yang dipakai pada bahagian tertentu tubuh (seperti di pinggang) yang dianggap mempunyai sakit dan boleh mengelakkan penyakit, bencana dan sebagainya. Kamus Dewan, hal 79.

[16] Ibid., hal.1208.

[17] Hashim Awang A.R., Perlakuan pemakanan dlam rangka teori perubatan masyarakat dan budaya Melayu dlm. Hashim Awang A.R., Fenomena, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1988, hal. 29.

[18] Ab.Razak Ab Karim, Analisis bahasa dalam Kitab Tib Pontianak, Dwan Bahasa dan Pustaka, 2006, hal.xv.

[19] Dalam sastera lama ada istilah yang disebut tunu yang bermakna dimakan api, terbakar. Kamus Dewan, hal.1496.

Tiada ulasan: